The Military Army Blog

“Gamsi” in “puščavske podgane” se urijo v slovenskih gorah …

VOJA KA VAJA GORSKEGA BOJEVANJA ZVEZDA TRIGLAVA (TRIGLAV STAR)

Od 13. do 26. septembra 2015 na Gorenjskem poteka bilateralna voja ka vaja Zvezda Triglava ( Triglav Star ), na kateri se slovenski in britanski vojaki usposabljajo iz vsebin gorskega bojevanja.

Na vaji sodeluje 50 pripadnikov 132. gorskega polka ( gamsi ) Slovenske vojske in 150 pripadnikov oboro enih sil Velike Britanije iz pehotnega bataljona (3rd Battalion The Princess of Wales s Royal Regiment) iz sestave 7. pehotne brigade, ki nosi oznako pu avske podgane in nadaljuje tradicijo slavne britanske 7. oklepne divizije ( pu avske podgane ), ki se je v 2. svetovni vojni bojevala v severni Afriki. Vojaki so nastanjeni v Voja nici Bo tjana Kekca na Bohinjski Beli in se usposabljajo na streli u in vadi u Ma kovec ter po okoli kih planotah in hribih. Gamsi in pu avske podgane bodo izvajali razli ne aktivnosti, kot so orientacija, no no patruljiranje, pohod na Triglav, zaseda, izvidovanje

V torek, 15. septembra, sta udele ence vaje na vadi u Ma kovec obiskala namestnika na elnikov general tabov britanske in slovenske vojske, general Sir Stuart Peach in generalmajor Alan Geder. Pred tem je gosta sprejel na elnik General taba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, pogovor je tekel o mo nostih dvostranskega sodelovanja med vojskama na podro ju usposabljanja in izobra evanja, v nadaljevanju si je britanski general ogledal tudi Natov Center odli nosti za gorsko bojevanje[1] v Polj ah na Gorenjskem.

General Sir Stuart Peach: S Slovensko vojsko smo tesni prijatelji e mnogo let. Navdu en sem, da sem obiskal to vajo in si ogledal na e poklicne vojake in pripadnike rezerve, kako se skupaj s slovenskimi voja kimi gorniki usposabljajo v Sloveniji. Veselimo se tak nega usposabljanja v Sloveniji in dela s Slovensko vojsko, kar bo gotovo imelo koristi za obe vojski. V britanski vojski nimamo posebnih enot za gorsko bojevanje, so pa kraljevi marinci usposobljeni za bojevanje v arkti nem in gorskem okolju. Tako je omenjena vaja za nas redka in zelo dobra prilo nost za pridobivanje znanja o gorskem bojevanju, hkrati pomeni za na e poklicne vojake in rezerviste bogat nabor raznovrstnega usposabljanja. Pomembno je tudi sporo ilo zavezni ke solidarnosti z na imi partnerji in prijatelji v Sloveniji. Zanima nas sodelovanje z Nato Centrom odli nosti za gorsko bojevanje, zato sem ga z veseljem obiskal in se seznanil s konceptom delovanja ter prihodnjimi na rti.

Voja ko vajo Zvezda Triglava bomo v prihodnjih dneh e podrobneje predstavili na na i spletni strani, ob irnej i prispevek o gamsih iz 132. gorskega polka Slovenske vojske pa pripravljamo za tiskano izdajo revije Obramba. Za konec naj spomnimo, da bodo sive baretke kmalu praznovale: 21. september je dan slovenskih voja kih gornikov.

Besedilo in foto: Jure Mikelj

  • Skupna voja ka vaja Zvezda Triglava 2015

  • Skupna voja ka vaja Zvezda Triglava 2015

  • Skupna voja ka vaja Zvezda Triglava 2015

  • Skupna voja ka vaja Zvezda Triglava 2015

References

  1. ^ Natov Center odli nosti za gorsko bojevanje (www.obramba.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*